تهران – لاله زار جنوبی – روبروی مسجد بزرگ لاله زار – کوچه اتحادیه – پلاک ۴ – جهان برق امیرکبیر

 تلفن : ۳۳۹۲۳۶۲۳  ،  ۳۳۹۲۷۷۱۴

Email: info@jahanbargh.ir